ระบบงานภายใน || Admin Login || Facebook || ประเมินหลักสูตร || ประเมินครูอาจารย์  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Download
พัฒนาทักษะทางภาษาของกำลังพล ให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ :: เป็นสถาบันทางภาษาที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกองทัพไทย
 
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : atclc2012@gmail.com