เลือกหลักสูตร รุ่น/ปี ที่เข้ารับการศึกษา และกดปุ่มประเมิน
 
ลำดับ
หลักสูตร
รุ่น/ปี
1
ภาษาจีนกลาง
2
ภาษาเขมร
3
ภาษามาเลเซีย
4
ภาษาพม่า
5
ภาษามลายูถิ่น
6
ภาษาเวียดนาม
7
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ผู้บริหาร
8
ภาษาอังกฤษ สำหรับ เตรียมการ ฝึกร่วม/ผสม ระหว่าง ประเทศ (คอบร้าโกลด์)
9
ภาษาอังกฤษ แบบอเมริกัน
10
ภาษาอังกฤษ แบบ ออสเตรเลียน
11
ภาษา อินโดนีเซีย
12
ภาษาเกาหลี
13
ภาษาญี่ปุ่น
14
ครูสอน ภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ การศึกษา
15
ภาษาไทย Thai for Allied officers
16
ภาษาอังกฤษ สำหรับ นายทหาร ประทวน
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : atclc2012@gmail.com