ระบบงานภายใน || Admin Login || Facebook || ประเมินหลักสูตร || ประเมินครูอาจารย์  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ข้อมูลการสอบ
พัฒนาทักษะทางภาษาของกำลังพล ให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ :: เป็นสถาบันทางภาษาที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกองทัพไทย
พ.อ.วิสันต์ ทองอร่าม
ผู้อำนวยการ ศภษ.ยศ.ทบ.
พ.อ.หญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ
รองผู้อำนวยการ ศภษ.ยศ.ทบ.
พ.ท.ประเสริฐ คล้ายมาก
หัวหน้าแผนกธุรการ
พ.อ.หญิง ทิพวงศ์ โรจนธรรม
หัวหน้ากองแผนและประเมินผล
พ.ท.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ
หัวหน้ากองภาษาสากล
พ.อ.หญิง อติกานต์ แก้วศรี
หัวหน้ากองภาษาอาเซียน
และภาษาตะวันออก
พ.ท.ประเสริฐ คล้ายมาก
หัวหน้าแผนกอุปกรณ์การศึกษา
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : atclc2012@gmail.com