ระบบงานภายใน || Admin Login || Facebook || ประเมินหลักสูตร || ประเมินครูอาจารย์  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ข้อมูลการสอบ
พัฒนาทักษะทางภาษาของกำลังพล ให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ :: เป็นสถาบันทางภาษาที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกองทัพไทย
รายการ Download
การปฏิบัติและการเตรียมตัวของ ผบ.หน่วยระดับกรม ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.61 ณ รร.สธ.ทบ. download
การปฏิบัติและการเตรียมตัวของ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.61 ณ รร.สธ.ทบ. download
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : atclc2012@gmail.com